echo ""; echo ""; echo ""; echo "";

Hymns by John Hampden Gurney (1802-62)
 
We saw Thee not when Thou didst come (8 8. 8 8. 8 8)