echo ""; echo ""; echo ""; echo "";

Hymns with metre 7 6. 8 6. D
 
Ten thousand times ten thousand (Henry Alford)